Slovo pana rektora

RektorMilé studentky a studenti,

rád využívám této příležitosti, abych jménem akademické obce i jménem svým upřímně pozdravil vás, nové posluchače prvních ročníků všech fakult a Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně na prahu vašeho studia.

Imatrikulace studentů vysokých škol byla vždy významnou událostí pro každého posluchače a zůstává trvale zapsána v paměti všech absolventů vysokoškolského studia. Aktem zapsání do matriky posluchačů se stáváte členy akademické obce naší univerzity.

Chtěl bych vám říci, že by bylo zúžené považovat školu za ryze vzdělávací instituci. Úroveň univerzity, morální i odbornou, určuje vedle její tradice pedagogický sbor a studenti. Stálý příliv nových studentů s jejich názory a myšlenkami je zcela nezbytným předpokladem pro to, aby univerzita byla nejenom vrcholnou vzdělávací institucí, ale současně také vědeckým pracovištěm.

Inspirace, se kterou k nám přicházíte studovat, vaše neodbytné a často nečekaně formulované otázky se stávají cenným podnětem pro řešení vědeckých problémů, pro stálé zdokonalování přednášek, seminářů a celého vzdělávacího procesu. Očekáváme proto, že se stanete nejenom řádnými posluchači naší univerzity, ale mnozí z vás i přímými spolupracovníky učitelů, účinně se podílejícími na tvůrčí činnosti univerzity.

Nepochybuji o tom, že vaším cílem je úspěšné dokončení studia. Zatím stojíte teprve na začátku cesty k jeho dosažení. Úsilí vedení školy a jejích fakult je zaměřeno na vytvoření co nejlepších podmínek pro vaše studium a vše, co s ním souvisí. Bude nyní záležet především na vás, abyste se prostřednictvím zástupců studentské části akademické obce spolupodíleli na řešení problémů, které mohou ve vztahu ke škole vyvstat.

Přeji vám všem, a to nejen studentům prvních ročníků, hodně sil, vytrvalosti a soustředění, hodně úspěchů ve všech oblastech osobního života, ale i trochu toho štěstí u zkoušek. Věřím také, že po celou dobu studia budete vždy vystupovat mezi sebou i na veřejnosti jako hrdí příslušníci naší univerzity, že budete hájit její dobré jméno a že vyvinete spolu s námi veškeré úsilí, abyste pracovitostí, pílí a zájmem přispěli k její tradičně dobré pověsti.

Do dalších let vašeho vysokoškolského studia vám přeji hodně úspěchů a uspokojení z dobře vykonané práce.

 

Prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.

        rektor