Studium

Tipy, triky a rady do studia

Kontakty na studijní oddělení

Kontakty na studentské zástupce

Imatrikulace

Slavnostní ceremoniál, při němž je student zapsaný do fakultní matriky (imatrikulovaný). Slibuje při něm, že bude plnit studijní povinnosti při respektování morálního závazku vůči škole, jejímu řádu a rozhodnutí akademických funkcionářů, a že bude reprezentovat akademickou obec ve studiu i v osobním životě. Pro tuto příležitost je nutné společenské oblečení.

Harmonogram akademického roku

 

Akademický rok trvá 12 měsíců a je rozdělen na dva semestry – zimní a letní. Semestr se skládá z výukové části, zkouškového období a období prázdnin. Přesné časové rozvržení těchto období je dáno harmonogramem akademického roku, kde jsou uvedeny i důležité milníky během semestru, jako např. období registrací, zápisů apod. 

Harmonogram akademického roku najdeš v UIS – Portál studenta – Moje studium. 

Každý semestr je zakončen zkouškovým obdobím, které bývá v zimním semestru kratší, a proto doporučujeme, abys zvládl/a včas zápočty a nechal/a si dostatek času na samotné zkoušky. Nenechávej vše na poslední chvíli, protože by se mohlo stát, že poslední termíny budou plně obsazené a ty se už na zkoušku nedostaneš nebo nebudeš mít dostatek času se pořádně připravit. V takových případech se může stát, že budeš nucen/a předmět opakovat v některém z dalších semestrů. Je spousta studentů, kteří neúspěšně ukončili studium ve třetím ročníku jen proto, že neměli absolvovaný předmět z prvního ročníku. 

Každý předmět je možné dle Studijního a zkušebního řádu univerzity studovat až dvakrát. V případě nutnosti, je možné předmět studovat i vícekrát, když podáš žádost děkanovi své fakulty a bude ti schválena. Počet těchto žádostí je ale omezen pouze na dvě za studium.

Harmonogram

Kredity

Na univerzitě se hodnotí úspěšnost slovním hodnocením a bodováním v podobě ECTS kreditů. ECTS kredity se získávají za absolvování předmětů ze studijního plánu. Je velice důležité si jejich stav hlídat, nedostatečný počet za dané období by mohl vést až k ukončení tvého studia. Podle počtu kreditů přidělených k jednotlivým předmětům se dá také odhadnout jejich obtížnost, což ti může usnadnit rozhodování při volbě volitelných předmětů.

Studijní plán

Studijní plán popisuje všechny podmínky studia a říká ti, které předměty potřebuješ pro úspěšné absolvování odstudovat. V UIS – Portál studenta – Kontrola plánu najdeš doporučený studijní plán, kde můžeš splnění těchto podmínek sledovat.

POZOR! 

Pro zápis do studia ve druhém semestru je nutné získat v prvním semestru minimálně 12 kreditů. V dalších semestrech je nutné získat vždy minimálně 40 kreditů v součtu za dva posledně studované semestry. Pokud ti zbývá do minimálního počtu kreditů předepsaných pro úspěšné ukončení studia méně jak 30 kreditů, potom nemusíš splnit povinnost uvedenou v předchozí větě. V odůvodněných případech může děkan/ka udělit z těchto pravidel výjimku. 

Další informace ohledně kreditů najdeš v článku 6 Studijního a zkušebního řádu.

Registrace předmětů

První semestr studia máš pevně stanovený rozvrh fakultou dle doporučeného studijního plánu (UIS – Portál studenta – Kontrola plánu), ale od druhého semestru si rozvrh spolu s předměty tvoří každý student sám, proto zbystři při tomto a dalším odstavci.

Před začátkem každého semestru se provádějí elektronické registrace, které slouží jako žádost o zápis předmětu. Registrace najdeš v UIS – Portál studenta – Reg./Zápisy (tři tlapky). 

Období registrací je shodné pro celou univerzitu a je stanoveno harmonogramem akademického roku. Důležité je registrovat si jak povinné, tak zejména volitelné předměty, které doplňují kredity do předepsané sumy 180 za tříleté bakalářské studium a 240 za čtyřleté bakalářské studium. Volitelné předměty můžeš vybírat napříč celou univerzitou, ale vybírej opatrně. Jakmile si jednou zapíšeš předmět jako volitelný, stává se pro tebe od té chvíle “povinným”. Pozor zejména na předměty, které jsou v jiných studijních programech povinné a mají hodně kreditů. Takový volitelný předmět může pak být náročnější než některé tvé povinné předměty, a můžeš si tím pěkně zavařit. 

Každý zapsaný předmět je nutné odstudovat, a to i předmět volitelný. Týká se to i zapisování sportovních aktivit a kurzů.

Registrace jsou povinné.

 

Studium

Zápisy a změny po zápisech

Následuje období zápisu, které probíhá opět elektronicky. Nejen, že si v tomto období tvoříš vlastní rozvrh na následující semestr, ale zapisuješ se taky do dalšího semestru studia. Bez správného zápisu do dalšího semestru ti bude ukončeno studium. 

Po zapsání se do studia se dostaneš do fáze “období změn po zápisech”, které trvá dva týdny a zpravidla probíhá i souběžně s prvním týdnem výukové části. V tomto období máš stále možnost si přidávat nebo odebírat předměty dle tvého uvážení, proto pokud by ti některý např. volitelný předmět nevyhovoval, je možné si jej po jednom týdnu výuky stále odhlásit.  

Doporučujeme průběžně sledovat UIS – Osobní administrativu, kde jsou vždy v úvodní části uvedeny novinky, které se zpravidla týkají tvého studia. Také si pravidelně čti nové zprávy a dokumenty, které se nacházejí v tvé poštovní schránce UIS (Office 365). Pokud máš jinou mailovou adresu, kterou upřednostňuješ, můžeš si nastavit přeposílání pošty. 

Ale pamatuj, všechny informace a dokumenty, které ti dorazí do univerzitní elektronické pošty, jsou považovány za doručené a tvá povinnost dle Studijního a zkušebního řádu univerzity je kontrolovat svou elektronickou poštu nejméně jednou za 7 kalendářních dní.

Co je to index?

E-index je aplikace v UIS, do které sbíráš hodnocení svých znalostí z jednotlivých předmětů a sleduješ své studijní statistiky během studia.
E-index najdeš v UIS – Portál studenta.

 

Přístup k umělé inteligenci

Stipendia

O Ubytovací stipendium, o které musíš požádat prostřednictvím UIS – Moje studium – Žádost o ubytovací stipendium, a může ti být přiznáno, pokud nemáš trvalé bydliště v Brně. Další zajímavé je Prospěchové stipendium, které může zvýšit tvou motivaci k lepším výsledkům během studia.

Univerzita myslí samozřejmě i na studenty, kteří se zabývají tvůrčí činností, mají tvůrčí výsledky nebo patří do sociálně slabší skupiny. 

Vybrané druhy stipendií

Prospěchové stipendium – za vynikající studijní výsledky v uplynulém akademickém roce
Ubytovací stipendium – na ubytování studentů. V případě zájmu o tento druh stipendia si o něj musíš požádat prostřednictvím UIS – Moje studium – Žádost o ubytovací stipendium. Ubytovací stipendium se vyplácí zpětně za měsíce uplynulého kalendářního čtvrtletí zpětně.
Stipendium za tvůrčí výsledky – za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí
Stipendium na tvůrčí činnost – na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost
Sociální stipendium – v případech tíživé sociální situace studenta
Mimořádné stipendium – v případech hodných zvláštního zřetele
Stipendium do zahraničí – na podporu studia studentů v zahraničí

Všechny druhy stipendií a jejich podmínky přiznávání jsou dány Stipendijním řádem univerzity, který najdeš na úřední desce na webu univerzity.

Mnoho studentů má na různé druhy stipendií nárok, ale nevyužívá je. Zkus si po nějaké době zkontrolovat své studijní výsledky, možná budeš příjemně překvapen/a.

Další důležitá informace je, že pokud nejsi student prvního studijního programu, tak nemáš nárok na Ubytovací stipendium. Více najdeš ve Stipendijním řádu univerzity.

Studium

Karta ISIC

MENDELU vydává studentům prezenční formy studia průkaz ISIC, který je zároveň průkazem studenta na MENDELU a zároveň platí jako mezinárodní studentský průkaz. Studentům kombinovaného studia, kteří nemají nárok na získání karty ISIC, je vystavována Karta studenta MENDELU.

Využití karet

ISIC nebo Karta studenta je pro tebe něco jako tvá studentská “občanka”. Slouží k tvé identifikaci pro vyučující i např. pro zkoušejícího během zkoušek, který si tímto ověřuje, že se jedná opravdu o tebe.

 

Využiješ ji:

  • ke stravování v menzách, výdejnách, bufetech a pizzerii – po vložení finanční částky na kartu i k úhradě stravy. Jak stravování na MENDELU funguje, se dozvíš zde
  • ke službám Ústřední knihovny a Informačního centra (půjčování knih, skript) – kartu je nutné prvně bezplatně aktivovat v knihovně nebo v informačním centru v budově A
  • ke vstupu do prostor (učeben) chráněných přístupovým systémem, do kterých má student oprávněný přístup
  • při vstupu na koleje MENDELU, přičemž na zadní straně karty je nalepen symbol příslušných kolejí, pokud je tam student ubytován
  • ke vstupu do arboreta, které není jen skvělým místem pro výuku botaniky nebo dendrologie, ale i tichým úkrytem, kde se studuje doslova samo. Arboretem se dá také pohodlně zkrátit cesta z hlavního kampusu MENDELU na Fakultu regionálního rozvoje a mezinárodních studií i zpět.

 ISIC karta má oproti Kartě studenta výhodu, protože ISIC je mezinárodní identifikační průkaz plně uznávaný i Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, proto se dá využít i mimo univerzitu např. k zakoupení zlevněného jízdného nejen v městské a vnitrostátní dopravě, ale i ve světě. Soupis výhod najdeš na www.isic.cz

Platnost ISIC karty

Je časově omezená, od 1. 9. daného roku do 31. 12. následujícího roku. Ve druhém ročníku studia se prodlouží nalepením revalidační známky, kterou si musíš koupit na svém studijním oddělení (přes UIS – Portál studenta – Objednávky). Studijní referentka při prodeji známky také aktualizuje platnost karty v UIS. Prodloužení průkazu se pak přenese do národní databáze platných ISIC/ITIC/ALIVE průkazů, která slouží pro ověření platnosti ISIC u poskytovatelů slev. Pokud chceš mít aktuální informace o možných slevách spojených s tvým platným ISIC průkazem, registruj se na www.mujisic.cz.

Platný ISIC průkaz studenta MENDELU potvrzuje zápis do aktuálního akademického roku. Není-li karta platná, nelze ji využít v místech, kde je nutné kartou „pípnout“.

POZOR!

K využití výhod v rámci studia na MENDELU je zapotřebí mít ISIC kartu zprostředkovanou Mendelovou univerzitou. Pokud máš ISIC kartu z jiné univerzity nebo střední školy, tak při studiu na MENDELU není bohužel platná. Tzv. nebude sloužit jako tvá identifikační karta, protože na ni nebudeš mít uvedené tvé ID číslo studenta, nebude fungovat na stravování v menzách MENDELU apod. 

NEZAPOMEŇ zrušit všechna studia, na která jsi se zapsal/a, ale nehodláš na ně nastoupit, nebo která jsi se rozhodl/a ukončit. Proč?

Dostavíš-li se k zápisu na vysokou školu, automaticky jsi veden/a jako student a ubíhá ti doba bezplatného bakalářského studia (3 + 1 rok, 4 + 1 rok u čtyřletých bakalářských programů) daná zákonem o vysokých školách. Pokud délka tvého studia překročí uvedenou dobu, bude ti vyměřován poplatek za delší dobu studia zpětně za každých započatých 6 měsíců studia od konce doby bezplatného studia až do doby, než studium ukončíš. 

V případě, že budeš například přijat/a na druhou vysokou školu a rozhodneš se studovat tam, zapíšeš se na ni a neukončíš již probíhající studium na své první vysoké škole, běží ti odpočet současně. Znamená to, že na první vysoké škole může dojít až k situaci, že budeš vyloučen/a ze studia, které ani neabsolvuješ, a to až v únoru dalšího roku – po ukončení zkouškového období z důvodu nesplnění požadavků pro zápis do dalšího semestru. Uvedená situace ale způsobí, že se ti doba i nerealizovaného studia započítá do celkové délky studia a budeš platit poplatek za delší dobu studia dříve. Proto je dobré vždy kontaktovat studijní oddělení na fakultě, kde chceš studia zanechat, a studium ukončit (zpravidla prohlášením o ukončení studia).