Studium

Tipy, triky a rady do studia

Tady najdeš všechny podstatné informace, které se ti do začátku a v průběhu studia budou určitě hodit. Čti pozorně. Rozhodně tě nechceme strašit katastrofickými scénáři, je to v pohodě, jen je potřeba si občas hlídat termíny.

V případě potíží spojených se studiem najdeš pomoc u studijních referentek nebo se můžeš obrátit na studentské zástupce ve fakultním nebo univerzitním senátu. Ti sami pomůžou nebo zprostředkují kontakt s osobou, která ti dokáže poradit nejlépe.

Kontakty na studijní oddělení

Studijní harmonogram

Akademický rok trvá 12 měsíců a je rozdělen na dva semestry – zimní a letní. Semestr se skládá z období výuky, zkoušek, prázdnin a odborných praxí a exkurzí. Přesné časové rozvržení těchto období je dáno harmonogramem, který najdeš ve své Osobní administrativě na portálu veřejných informací. Každý semestr je zakončen zkouškovým obdobím, které bývá v zimním semestru kratší, a proto doporučujeme, abys zvládl/a včas zápočty a nechal/a si dostatek času na samotné zkoušky. Nenechávej všechno na poslední chvíli, protože by se mohlo stát, že poslední termíny budou plně obsazené a ty se už na zkoušku nedostaneš nebo nebudeš mít dostatek času se pořádně připravit. V takových případech se může stát, že budeš nucen/a předmět opakovat v některém z dalších semestrů. Je spousta studentů, kteří neúspěšně ukončili studium ve třetím ročníku jen proto, že neměli absolvovaný předmět z prvního ročníku. Každý předmět je možné studovat dvakrát, výjimečně třikrát, a to pouze na základě žádosti děkanovi fakulty. Počet těchto žádostí je ale omezen pouze na dvě za studium.

Harmonogram

Kredity (budou stačit)

Zapomeň na středoškolské známkování. Na univerzitě se hodnotí úspěšnost slovním hodnocením, ale i bodováním v podobě kreditů. Kredity se získávají za absolvování předmětů ze studijního plánu. Je velice důležité si jejich stav hlídat, nedostatečný počet za dané období by mohl vést až k ukončení tvého studia. Podle počtu kreditů přidělených k jednotlivým předmětům se dá také odhadnout jejich obtížnost, což ti může usnadnit rozhodování při volbě volitelných předmětů.

Registrace předmětů

StudiumPřed začátkem každého semestru se provádějí elektronické registrace, které slouží jako žádost o zápis předmětu (Portál studenta – registrace). Období registrací je shodné pro celou univerzitu a je stanoveno harmonogramem. Důležité je registrovat si jak povinné, tak zejména volitelné předměty, které doplňují kredity do předepsané sumy 180 za tříleté bakalářské studium a 240 za čtyřleté bakalářské studium. Volitelné předměty však vybírej opatrně. Problém se nemusí skrývat jen v nedostatku kreditů na konci semestru, ale také v přílišném nadšení! Třeba když si zapíšeš hned několik volitelných předmětů, které mohou být mnohem obtížnější, než se zdají, a pak je nezvládneš úspěšně ukončit. To, že je předmět volitelný tě však neomlouvá, jak sis ho jednou zapsal/a, musíš ho také vystudovat. Týká se to i zapisování sportovních aktivit a kurzů.

Registrace se dělají elektronicky a jsou povinné, takže na ně rozhodně nezapomeň.

Zápisy a změny po zápisech

Následuje období zápisu, který probíhá opět elektronicky, a ukončíš tím možnost volně přidávat nebo měnit předměty. Pokud bys měl/a problém, máš ještě poslední možnost si nechat přidat nebo odebrat předměty na studijním oddělení v Období změn po zápisech, které trvá dva týdny. K zápisu do studia ve druhém semestru je nutné získat v prvním semestru minimálně 12 kreditů. V dalších semestrech je nutné získat vždy minimálně 40 kreditů v součtu za dva posledně studované semestry.

Doporučujeme průběžně sledovat osobní administrativu, kde jsou vždy v úvodní části uvedeny novinky, které se zpravidla týkají tvého studia. Také si pravidelně čti nové zprávy a dokumenty, které se nacházejí v tvé poštovní schránce UIS. Pokud máš jinou mailovou adresu, kterou upřednostňuješ, doporučujeme nastavit přeposílání pošty.

Co je to index?

Je to tenká knížka, do které sbíráš cenné podpisy, hodnocení svých znalostí a sleduješ svůj postup ke státnicím. V současnosti ho však využívají jen některé fakulty. Zbylé dávají přednost pouze tzv. E-indexu, do kterého můžeš kdykoli nahlédnout pomoci portálu studenta na svém účtu v UIS.

Imatrikulace

Imatrikulace je ceremoniál, při němž je student poprvé zapsaný do fakultní matriky (imatrikulovaný) Slibuje při něm, že bude plnit studijní povinnosti při respektování morálního závazku vůči škole, jejímu řádu a rozhodnutí akademických funkcionářů a že bude akademickou obec ve studiu i v osobním životě reprezentovat. První část se koná v aule budovy A. Pro tuto příležitost je nutné společenské oblečení.

NEZAPOMEŇ zrušit všechna studia, na která ses zapsal/a, ale nehodláte na ně nastoupit, nebo která ses rozhodl/a ukončit. Proč?

Dostavíš-li se v průběhu června nebo července k zápisu na vysokou školu, automaticky jsi veden/a jako student a ubíhá ti doba bezplatného bakalářského studia (3 + 1 rok) daná zákonem. Pokud délka tvého studia překročí uvedenou dobu, začneš platit poplatek (školné, základ stanoven MŠMT) za delší dobu studia. V případě, že budeš například přijat/a na druhou vysokou školu a rozhodneš se studovat tam, zapíšeš se na ni a neukončíš již probíhající studium na své první vysoké škole, běží ti odpočet současně. Znamená to, že na první vysoké škole může dojít až k situaci, že budeš vyloučen/a ze studia, které ani neabsolvuješ, a to až v únoru dalšího roku – po ukončení zkouškového období z důvodu nesplnění požadavků pro zápis do dalšího semestru. Uvedená situace ale způsobí, že se ti doba byť nerealizovaného studia započítá do celkové délky studia a budeš platit školné dříve. Proto je dobré vždy kontaktovat studijní oddělení na fakultě, kde chceš studia zanechat, a studium ukončit.

Stipendia

StudiumDruhy stipendií, podmínky jejich přiznávání a způsoby vyplácení jsou dané stipendijním řádem.

Druhy stipendií:

 • Prospěchové stipendium – za vynikající studijní výsledky v uplynulém akademickém roce
 • Ubytovací stipendium – na ubytování studentů (vyplácejí se za měsíce uplynulého kalendářního čtvrtletí zpětně)
 • Stipendium za tvůrčí výsledky – za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí
 • Stipendium na tvůrčí činnost – na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost
 • Doktorské stipendium – v prezenční formě studia v doktorském studijním programu
 • Sociální stipendium – v případech tíživé sociální situace studenta
 • Mimořádné stipendium – v případech hodných zvláštního zřetele
 • Stipendium do zahraničí – na podporu studia občanů České republiky v zahraničí
 • Stipendium pro cizince – na podporu studia cizinců na univerzitě

 

Jedná se jen o stručný výtah základních informací ze Stipendijního řádu. Celé znění dokumentu, s odkazy na další související předpisy najdeš na webových stránkách: http://mendelu.cz/uredni-deska

Mnoho studentů má na různé druhy stipendií nárok, ale nevyužívají je. Zkus si po nějaké době zkontrolovat své studijní výsledky, možná budeš příjemně překvapen/a.  

Karta ISIC

MENDELU vydává studentům prezenční formy studia průkaz ISIC, který je zároveň průkazem studenta na MENDELU a zároveň platí jako mezinárodní studentský průkaz. Studentům kombinovaného studia, kteří nemají nárok na získání karty ISIC, je vystavována Karta studenta MENDELU.

Platnost ISIC

Je časově omezená, od 1. 9. daného roku do 31. 12. následujícího roku. Ve druhém ročníku studia se prodlouží nalepením prodlužovací známky, kterou si musíš koupit na svém studijním oddělení. Studijní referentka při prodeji známky také aktualizuje platnost karty v UIS. Prodloužení průkazu se pak přenese do národní databáze platných ISIC/ITIC/ALIVE průkazů, která slouží pro ověření platnosti ISIC u poskytovatelů slev. Pokud chceš mít aktuální informace o možných slevách spojených s tvým platným ISIC průkazem, registruj se na www.mujisic.cz.

Platný ISIC průkaz studenta MENDELU potvrzuje zápis do aktuálního akademického roku. Není-li karta platná, nelze ji využít v místech, kde je nutné kartou „pípnout“.

K čemu má student s ISIC kartou přístup?

V rámci univerzity:

 • ke stravování v menze – po vložení finanční částky na kartu i k úhradě stravy
 • ke službám Ústřední knihovny a Informačního centra (půjčování knih, skript) – kartu je nutné v knihovně aktivovat
 • ke vstupu do prostor (učeben) chráněných přístupovým systémem, do kterých má student oprávněný přístup
 • při vstupu na koleje MENDELU, přičemž na zadní straně karty je nalepen symbol příslušných kolejí, pokud je tam student ubytován
 • ke vstupu do arboreta, které není jen skvělým místem pro výuku botaniky ale i tichým úkrytem, kde se studuje doslova samo. Arboretem se dá také pohodlně zkrátit cesta z hlavního komplexu budov na Fakultu regionálního rozvoje a mezinárodních studií a zpět.

Mimo univerzitu:

 • k zakoupení zlevněného jízdného nejen v městské a vnitrostátní dopravě, ale i ve světě
 • k uplatnění slev v rámci ČR i v zahraničí. Jejich soupis najdeš na www.isic.cz.