Předpisy

Průběh studia je vymezován právy a povinnostmi studenta, které určuje Studijní a zkušební řád Mendelovy univerzity v Brně. Stanovuje přesná pravidla pro všechny typy studijních programů uskutečňovaných fakultami a celoškolskými pracovišti MENDELU. V případě potíží spojených se studiem najdete pomoc u studijních referentek nebo se můžete obrátit na studentské zástupce ve fakultním nebo univerzitním senátu. Ti vám sami pomohou nebo zprostředkují kontakt s osobou, jež studentovi dokáže poradit nejlépe.

Úřední deska

Harmonogram

Akademický rok trvá 12 měsíců a je rozdělen na dva semestry – zimní a letní. Semestr se skládá z období výuky, zkoušek, prázdnin a odborných praxí a exkurzí. Přesné časové rozvržení těchto období je dáno harmonogramem, který najdete ve své Osobní administrativě na portálu veřejných informací. Každý semestr je zakončen zkouškovým obdobím, které bývá v zimním semestru kratší, a proto doporučujeme, abyste zvládli včas zápočty a nechali si dostatek času na samotné zkoušky. Nenechávejte všechno na poslední chvíli, protože by se mohlo stát, že poslední termíny budou plně obsazené a vy se už na zkoušku nedostanete nebo nebudete mít dostatek času se pořádně připravit.V takových případech se může stát, že budete nuceni předmět opakovat v některém z dalších semestrů. Je spousta studentů, kteří neúspěšně ukončili studium ve třetím ročníku jen proto, že neměli absolvovaný předmět z prvního ročníku. Každý předmět je možno studovat dvakrát, výjimečně třikrát, a to pouze na základě žádosti děkanovi fakulty. Počet těchto žádostí je ale omezen pouze na dvě za studium.

Harmonogram

Kredity

Zapomeňte na středoškolské hodnocení svých znalostí. Na univerzitě se hodnotí úspěšnost slovním hodnocením, ale i bodováním v podobě kreditů. Kredity se získávají za absolvování předmětů ze studijního plánu. Je velice důležité si jejich stav hlídat, nedostatečný počet za dané období by mohlo vést až k ukončení vašeho studia. Podle počtu kreditů přidělených k jednotlivým předmětům se dá také odhadnout jejich obtížnost, což vám může usnadnit rozhodování při volbě volitelných předmětů.

 Registrace

Před začátkem každého semestru se provádějí elektronické registrace, které slouží jako žádost o zápis předmětu (Portál studenta – registrace). Období registrací je shodné pro celou univerzitu a je stanoveno harmonogramem. Důležité je registrovat si jak povinné, tak zejména volitelné předměty, které doplňují kredity do předepsané sumy 180 za tříleté bakalářské studium a 240 za čtyřleté bakalářské studium. Volitelné předměty však vybírejte opatrně. Problém se nemusí skrývat jen v nedostatku kreditů na konci semestru, ale také v přílišném nadšení, kdy si zapíšete hned několik volitelných předmětů, které mohou být mnohem obtížnější, než se zdají, a které pak nezvládnete úspěšně ukončit. To, že je předmět volitelný vás však neomlouvá, jak jste si ho jednou zapsali, musíte ho také vystudovat. Týká se to i zapisování sportovních aktivit a kurzů.

V současné době se uskutečňuje registrace elektronickou formou. Této aplikaci věnujte mimořádnou pozornost, protože po nezdařené nebo neprovedené registraci či zápisu se těžko budete dovolávat nápravy. Od akademického roku 2007/2008 jsou registrace povinné.

Zápisy a změny po zápisech

Následuje období zápisu, který probíhá opět elektronicky, přičemž ukončíte možnost volně přidávat nebo měnit předměty. Pokud byste měli problém, máte ještě poslední možnost si nechat přidat nebo odebrat předměty na studijním oddělení v Období změn po zápisech, které trvá dva týdny. K zápisu do studia ve druhém semestru je nutné získat v prvním semestru minimálně 12 kreditů. V dalších semestrech je nutné získat vždy minimálně 40 kreditů v součtu za dva posledně studované semestry.

Doporučujeme, aby každý student v optimálním časovém intervalu sledoval osobní administrativu, kde jsou vždy v úvodní části uvedeny novinky, které se zpravidla týkají vašeho studia. Také si pravidelně čtěte nové zprávy či dokumenty, které se nacházejí v poštovní schránce UIS. Pokud už disponujete jinou e-mailovou adresou, kterou upřednostňujete, doporučujeme nastavit přeposílání pošty.

Co je to index?

Je to tenká knížka, do které sbíráte cenné podpisy, hodnocení svých znalostí a sledujete svůj postup ke státnicím. V současnosti jej však využívají jen některé fakulty. Zbylé dávají přednost pouze tzv. E-indexu, do kterého můžete kdykoli nahlédnout pomoci portálu studenta na svém účtu v UIS.

Imatrikulace

Imatrikulace je ceremoniál, při němž je student poprvé zapsaný do fakultní matriky (imatrikulovaný) slibuje, že bude plnit studijní povinnosti při respektování morálního závazku vůči škole, jejímu řádu a rozhodnutí akademických funkcionářů a že bude akademickou obec ve studiu i v osobním životě reprezentovat. První část se koná v aule na bloku A. Pro tuto příležitost je nutné společenské oblečení.

NEZAPOMEŇTE zrušit všechna studia, na která jste se zapsali, ale nehodláte na ně nastoupit, nebo která jste se rozhodli ukončit. Proč?

Dostavíte-li se v průběhu června nebo července k zápisu na vysokou školu, automaticky jste vedeni jako student a ubíhá vám doba bezplatného bakalářského studia (3 + 1 rok) daná zákonem. Pokud délka vašeho studia překročí uvedenou dobu, začnete platit poplatek (školné, základ stanoven MŠMT) za delší dobu studia. V případě, že budete například přijati na druhou vysokou školu a rozhodnete se studovat tam, zapíšete se na ni a neukončíte již probíhající studium na své první vysoké škole, běží vám odpočet současně. Znamená to, že na první vysoké škole může dojít až k situaci, že budete vyloučeni ze studia, které ani neabsolvujete, a to až v únoru dalšího roku – po ukončení zkouškového období z důvodu nesplnění požadavků pro zápis do dalšího semestru. Uvedená situace, ale způsobí, že se vám doba byť nerealizovaného studia započítá do celkové délky studia a budete platit školné dříve. Proto je dobré vždy kontaktovat studijní oddělení na fakultě, kde chcete studia zanechat a studium ukončit.

Stipendia

Stipendijní řád Mendelovy univerzity v Brně stanovuje druhy stipendií, podmínky jejich přiznávání a způsoby vyplácení.

Druhy stipendií:

 • Prospěchové stipendium – za vynikající studijní výsledky v uplynulém akademickém roce.
 • Ubytovací stipendium – na ubytování studentů (vyplácejí se za měsíce uplynulého kalendářního čtvrtletí zpětně).
 • Stipendium za tvůrčí výsledky – za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí.
 • Stipendium na tvůrčí činnost – na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost.
 • Doktorské stipendium – v prezenční formě studia v doktorském studijním programu.
 • Sociální stipendium – v případech tíživé sociální situace studenta.
 • Mimořádné stipendium – v případech hodných zvláštního zřetele.
 • Stipendium do zahraničí – na podporu studia občanů České republiky v zahraničí.
 • Stipendium pro cizince – na podporu studia cizinců na univerzitě.

Jedná se jen o stručný výtah základních informací ze Stipendijního řádu. Celé znění dokumentu, s odkazy na další související předpisy naleznete na webových stránkách MENDELU: http://mendelu.cz/uredni-deska

Z posledních výzkumů vyplývá, že mnoho studentů má na různé druhy stipendií nárok, ale nevyužijí je. Zkuste si tedy po nějaké době zkontrolovat své studijní výsledky, možná budete příjemně překvapení. 

Karta ISIC

MENDELU vydává studentům prezenční formy studia průkaz ISIC, který je zároveň průkazem studenta na MENDELU a zároveň platí jako mezinárodní studentský průkaz. Studentům kombinovaného studia, kteří nemají nárok na získání karty ISIC, je vystavována Karta studenta MENDELU.

Platnost ISIC

Je časově omezená, od 1. 9. daného roku do 31. 12. následujícího roku. Ve druhém ročníku studia se prodlouží nalepením prodlužovací známky, kterou si koupíte na svém studijním oddělení. Studijní referentka při prodeji známky také aktualizuje platnost karty v UIS. Prodloužení průkazu se pak přenese do národní databáze platných ISIC/ITIC/ALIVE průkazů, která slouží pro ověření platnosti ISIC u poskytovatelů slev. Chcete-li mít aktuální informace o možných slevách spojených s vaším platným ISIC průkazem, registrujte se na www.mujisic.cz.

Platný ISIC průkaz studenta MENDELU potvrzuje zápis do aktuálního akademického roku. Není-li karta platná, nelze ji využít v místech, kde je nutné kartou „pípnout“.

K čemu má student s ISIC kartou přístup?

V rámci univerzity:

 • ke stravování v menze – po vložení finanční částky na kartu i k úhradě stravy,
 • ke službám Ústřední knihovny a Informačního centra (půjčování knih, skript) – kartu je nutné v knihovně aktivovat,
 • ke vstupu do prostor (učeben) chráněných přístupovým systémem, do kterých má student oprávněný přístup,
 • při vstupu na koleje MENDELU, přičemž na zadní straně karty je nalepen symbol příslušných kolejí, pokud je tam student ubytován,
 • ke vstupu do arboreta, které není jen skvělým místem pro poučení v oblasti botaniky ale i tichým úkrytem, kde se studuje doslova samo. Dá se jím také pohodlně zkrátit cesta z hlavního komplexu budov na Fakultu regionálního rozvoje a mezinárodních studií a zpět.

Mimo univerzitu:

 • k zakoupení zlevněného jízdného nejen v městské a vnitrostátní dopravě, ale i ve světě,
 • k uplatnění slev v rámci ČR i v zahraničí. Jejichž soupis najdete na www.isic.cz.