Kdo je kdo

Univerzita má pět fakult a jeden vysokoškolský ústav. Hlavou univerzity je rektor. Součástí vedoucího týmu  univerzity jsou prorektoři. Každý prorektor má na starosti určitou činnost, důležitou pro chod univerzity. Akademický senát univerzity je složen ze zástupců z řad akademiků a studentů. To znamená, že i studenti mohou mít velký vliv na to, kdo fakultu řídí.

Obdobně je to na fakultách. Fakulty jsou řízeny děkany, kteří jsou voleni akademickými senáty jednotlivých fakult. Vysokoškolský ústav řídí ředitel, kterého jmenuje rektor. Podobně jako je celouniverzitní senát, jsou i fakultní akademické senáty. Pokud máš jakýkoli problém, nebo se ti něco nelíbí, využij svého zástupce v senátu, aby Ti s problémem poradil. Neboj se zapojit do dění na univerzitě, resp. fakultě či vysokoškolském ústavu.

Vedení univerzity

Rektor

Jedná a rozhoduje ve věcech univerzity, reprezentuje ji v komunikaci s veřejností. Je nejvyšším představitelem vysoké školy.

Prorektor

Je funkce označující zástupce rektora. Prorektora jmenuje a případně odvolává rektor, je mu přímo odpovědný a zastupuje ho v přesně stanovených oblastech.

Kvestor

Je vysokoškolský akademický správní úředník, který řídí hospodaření a vnitřní správu vysoké školy a vystupuje jejím jménem dle pravomocí daných rektorem a vnitřními předpisy školy. Jmenuje a odvolává ho rektor vysoké školy. Na fakultě plní stejnou (resp. tedy obdobnou) funkci tajemník fakulty, který je podřízen děkanovi.

Quaestorem byl ve starém Římě označován správce státní pokladny.

Kancléř

Cílem činnosti kancléře je, nastavit co nejlépe fungující služby rektorátu pro fakulty a další součásti univerzity. Další činnosti vychází z jeho manažerských zkušeností, jimiž se soustředí na strategický rozvoj univerzity v přesahu na jednotlivé fakulty a další součásti.

Vedení univerzity

Vedení fakult

Děkan

Děkan stojí v čele fakulty, jedná a rozhoduje ve věcech fakulty. Je volen akademickým senátem dané fakulty.

Proděkan

Děkan jmenuje proděkany jako své poradce pro specifické činnosti. Jejich role na fakultě koresponduje s odpovědností prorektorů v rámci univerzity.

Tajemník

Řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty. Tajemníka jmenuje a odvolává děkan.

Vedení vysokoškolského ústavu

Ředitel vysokoškolského ústavu

Řídí činnost vysokoškolského ústavu. Ředitel VÚ je jmenován rektorem, jedná a rozhoduje jménem univerzity ve věcech týkajících se vysokoškolského ústavu.

 

Orgány univerzity

Akademický senát

Na univerzitě existují dva typy akademických senátů – akademický senát univerzity a akademické senáty fakult. Akademický senát je samosprávný orgán. Jeho úkolem je hájit zájmy akademické obce (akademičtí pracovníci a studenti), řeší jejich připomínky a podněty. Členy volí akademická obec sama – studenti si volí své zástupce, na které se mohou obracet.

Vědecká rada

Vědecká rada je samosprávným orgánem s působností zejména v oblasti vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti univerzity.

Správní rada

Je to orgán veřejné vysoké školy složený výhradně z externích členů, což umožňuje nezávislost při rozhodování. Správní rada vydává např. předchozí písemný souhlas k právním úkonům, rozhoduje při nákupu či prodeji majetku apod.

Kolegium rektora

Kolegium rektora je stálým poradním orgánem rektora. Jeho členy jsou rektor, prorektoři, kvestor, děkani, ředitel vysokoškolského ústavu, předseda akademického senátu a zástupce studentů a odborů.

Komise rektora

Poradní orgány rektora pro různé činnosti.

Orgány univerzity