Poradenské centrum VÚ ICV MENDELU

Studentský život není jen procházka růžovou (botanickou) zahradou. Můžu se dostat do potíží a stresů s organizací času, partnerem/partnerkou, s financemi, směřováním života apod.

Je to úplně normální a není třeba mít pocit, že musím všechno zvládnut sám/sama. Na MENDELU je možné využít profesionální podpory Poradenského centra, není žádná hanba zajít na pokec. Můžu chodit na individuální poradenství nebo skupinové kurzy.

Individuální poradenství je zaměřené na:

  • obtíže spojené se studiem (poruchy soustředění, zvládání stresu, odkládání studijních povinností,…),
  • profesní záležitosti spojené se vstupem do praxe a uplatnění v ní,
  • problémy spojené s duševním zdravím (úzkostné stavy, depresivní poruchy, zneužívání návykových látek,…),
  • partnerské a rodinné problémy,
  • analýzu osobnostních předpokladů, kariérní koučink, konzultace životopisu či motivačního dopisu.

Zvláštní kapitolou je podpora studentů se specifickými potřebami na MENDELU. Je připravena přímá podpora (samozřejmě s plnou důvěrností) pro studenty s pohybovým, zrakovým či sluchovým postižením, poruchami učení, poruchou autistického spektra, psychickou poruchou nebo chronickým somatickým onemocněním.

Skupinové poradenství (kurzy, semináře, workshopy)

  • Rozvojové kurzy: Týmová práce, Prezentační dovednosti, Prevence stresu, Asertivita jako životní styl, Řešení konfliktů, Jak vyhrát boj proti prokrastinaci aj.
  • Semináře pro předcházení studijní neúspěšnosti:  Efektivní učení, Rozhýbej svůj mozek aneb jak rozvíjet svou schopnost myslet a učit se, Jak na psaní bakalářských prací, Jak správně citovat aj.
  • Workshopy z oblasti kariérového poradenství, např.:Přijímací pohovor nanečisto, Assessment centrum nanečisto, Využití sociální sítě LinkedIn při hledání zaměstnání, Životopis a  motivační dopis aj.
  • Kurzy zaměřené na sebepoznání, např.: Sebepoznání, Relaxační dovednosti, Tělo a pohyb jako nástroj sebepoznání aj.
  • Besedy z oblasti zdravého životního stylu: O alkoholu a jeho souvislostech, Laická krizová intervence, Co všechno zasahují poruchy příjmu potravy aj.

Veletrh pracovních příležitostí JobChallenge je tradičně připravován s poradenskými centry Masarykovy univerzity a Vysokého učení technického v Brně, představuje prezentace zaměstnavatelů a odborníků z praxe o možnostech pracovního uplatnění, požadavcích na uchazeče o zaměstnání apod.

Veškeré služby jsou poskytovány pro studenty MENDELU, absolventy (do jednoho roku po ukončení studia) a uchazeče o studium zdarma. Nabídka aktivit je průběžně aktualizována.

 

Kontakty

Skupinové poradenství

Mgr. Alena Krejčí, Dis., vedoucí Poradenského centra, alena.krejci@mendelu.cz, tel.: 545 135 227

Individuální poradenství

Mgr. Barbora Šímová, psychologické poradenství, diagnostika, barbora.simova@mendelu.cz , tel.: 545 135229

Podpora studentů se specifickými potřebami

Mgr. et Mgr. Monika Vrtělová, diagnostika, individuální poradenství, adaptace studia, monika.vrtelova@mendelu.cz, tel: 545 135 229

 

Mendelova univerzita v Brně,

Institut celoživotního vzdělávání

Zemědělská 5 budova E, 613 00 Brno

 

Poradenské centrum

facebook