Vedení univerzity

Rektor

Jedná a rozhoduje ve věcech univerzity, reprezentuje ji v komunikaci s veřejností a plní svým způsobem funkci jejího manažera.

Prorektoři

Rektor jmenuje prorektory jako své poradce pro specifické činnosti, tj. pedagogika, věda a výzkum, mezinárodní vztahy, účelová zařízení, koncepce, rozvoj a IT.

Kvestor

Řídí hospodaření a vnitřní správu veřejné vysoké školy a vystupuje jejím jménem v rozsahu stanoveném rozhodnutím rektora. Kvestora jmenuje a odvolává rektor.

Kancléř

Kancléř řídí činnost Kanceláře rektora, Univerzitní archiv, Spisovou službu a oddělení PR.

Vedení univerzity

Vedení fakult

Děkan

Děkan stojí v čele fakulty, jedná a rozhoduje ve věcech fakulty. Je volen akademickým senátem dané fakulty.

Proděkan

Děkan jmenuje proděkany jako své poradce pro specifické činnosti. Jejich role na fakultě koresponduje s odpovědností prorektorů v rámci univerzity.

Tajemník

Řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty. Tajemníka jmenuje a odvolává děkan.

Vedení vysokoškolského ústavu

Ředitel vysokoškolského ústavu

Řídí činnost vysokoškolského ústavu. Ředitel VÚ je jmenován rektorem, jedná a rozhoduje jménem univerzity ve věcech týkajících se vysokoškolského ústavu.

 

Orgány univerzity

Akademický senát

Na univerzitě existují dva typy akademických senátů – akademický senát univerzity a akademické senáty fakult. Akademický senát je samosprávný orgán. Jeho úkolem je hájit zájmy akademické obce (akademičtí pracovníci a studenti), řeší jejich připomínky a podněty. Členy volí akademická obec sama – studenti si volí své zástupce, na které se mohou obracet.

Vědecká rada

Vědecká rada je samosprávným orgánem s působností zejména v oblasti vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti univerzity.

Správní rada

Je to orgán veřejné vysoké školy složený výhradně z externích členů, což umožňuje nezávislost při rozhodování. Správní rada vydává např. předchozí písemný souhlas k právním úkonům, rozhoduje při nákupu či prodeji majetku apod.

Kolegium rektora

Kolegium rektora je stálým poradním orgánem rektora. Jeho členy jsou rektor, prorektoři, kvestor, děkani, ředitel vysokoškolského ústavu, předseda akademického senátu a zástupce studentů a odborů.

Komise rektora

Poradní orgány rektora pro různé činnosti.

Orgány univerzity